» حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مطالعات زنان
1397/03/30
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مطالعات زنان 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

» مصاحبه دکتری سراسری 97
1397/03/09
در این مقاله توضیحاتی در خصوص شرایط دعوت به مصاحبه دکتری 97 و سوالات مصاحبه دکتری سراسری 97 ارائه داده ایم . ... [بیشتر...]

» مدارک شرکت در مصاحبه دکتری سراسری 97
1397/03/08
در این مقاله در خصوص مدارک مورد نیاز مصاحبه دکتری سراسری 97 که می بایست سر جلسه مصاحبه دکتری ارائه دهید توضیح داده ایم . ... [بیشتر...]

» مدارک شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97
1397/03/08
در این مقاله داوطلبانی که اسامی آن ها در ردیف پذیرفته شدگان دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 می باشد ، باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز ، جهت شرکت در جلسه مصاحبه حاضر شوند . ... [بیشتر...]

» ویرایش انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97
1397/03/02
در این مقاله زمان و نحوه ویرایش انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 ذکر می شود . ... [بیشتر...]

» هزینه مصاحبه دکتری روزانه و شبانه 97
1397/02/23
در این مقاله هزینه مصاحبه دکتری روزانه و شبانه 97 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

» هزینه مصاحبه دکتری پردیس خودگردان 97
1397/02/23
در این مقاله هزینه مصاحبه دکتری پردیس خودگردان ( بین الملل ) 97 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

» هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97
1397/02/22
در این مقاله هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

» هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه پیام نور 97
1397/02/22
در این مقاله به بررسی جزئیات مربوط به هزینه مصاحبه دکتری پیام نور 97 پرداخته ایم . ... [بیشتر...]

» هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه غیرانتفاعی 97
1397/02/22
در این مقاله هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه غیرانتفاعی 97 اعلام شده است . ... [بیشتر...]


انتخاب رشته و مصاحبه آزمون دکتری
Top