» کارنامه و درصد های آخرین رتبه قبولی مهندسی بهداشت حرفه ای پردیس خودگردان بین الملل کنکور 96 - 97
1397/04/02
در این مقاله کارنامه آخرین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس رشته مهندسی بهداشت حرفه ای پردیس خودگردان بین الملل کنکور سراسری 96 -97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

» آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری پردیس خودگردان کنکور 96 - 97
1397/03/08
در این مقاله اطلاعاتی از آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه پردیس خودگردان در کنکور سراسری 96 – 97 را به داوطلبان کنکور سراسری ارائه داده ایم . ... [بیشتر...]

» آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی پردیس خودگردان کنکور 96 - 97
1397/03/08
در این مقاله اطلاعاتی از آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان در کنکور سراسری 96 – 97 را به داوطلبان کنکور سراسری ارائه داده ایم . ... [بیشتر...]

» آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل پردیس خودگردان کنکور 96 - 97
1397/03/08
در این مقاله اطلاعاتی از آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه پردیس خودگردان در کنکور سراسری 96 – 97 را به داوطلبان کنکور سراسری ارائه داده ایم . ... [بیشتر...]

» آخرین رتبه قبولی رشته شنوایی سنجی پردیس خودگردان کنکور 96 - 97
1397/03/08
در این مقاله اطلاعاتی از آخرین رتبه قبولی شنوایی سنجی دانشگاه پردیس خودگردان در کنکور سراسری 96 – 97 را به داوطلبان کنکور سراسری ارائه داده ایم . ... [بیشتر...]

» آخرین رتبه قبولی رشته مامایی پردیس خودگردان کنکور 96 - 97
1397/03/08
در این مقاله اطلاعاتی از آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه پردیس خودگردان در کنکور سراسری 96 – 97 را به داوطلبان کنکور سراسری ارائه داده ایم . ... [بیشتر...]

» آخرین رتبه قبولی رشته مامایی دولتی روزانه کنکور 96 - 97
1397/03/08
در این مقاله اطلاعاتی از آخرین رتبه قبولی مامایی دانشگاه دولتی روزانه در کنکور سراسری 96 – 97 را به داوطلبان کنکور سراسری ارائه داده ایم . ... [بیشتر...]

» آخرین رتبه قبولی رشته هوشبری دولتی روزانه کنکور 96 - 97
1397/03/08
در این مقاله اطلاعاتی از آخرین رتبه قبولی هوشبری دانشگاه دولتی روزانه در کنکور سراسری 96 – 97 را به داوطلبان کنکور سراسری ارائه داده ایم . ... [بیشتر...]

» آخرین رتبه قبولی رشته بینایی سنجی دولتی روزانه کنکور 96 - 97
1397/03/08
در این مقاله اطلاعاتی از آخرین رتبه قبولی بینایی سنجی دانشگاه دولتی روزانه در کنکور سراسری 96 – 97 را به داوطلبان کنکور سراسری ارائه داده ایم . ... [بیشتر...]

» آخرین رتبه قبولی رشته اتاق عمل دولتی روزانه کنکور 96 - 97
1397/03/08
در این مقاله اطلاعاتی از آخرین رتبه قبولی اتاق عمل دانشگاه دولتی روزانه در کنکور سراسری 96 – 97 را به داوطلبان کنکور سراسری ارائه داده ایم . ... [بیشتر...]


انتخاب رشته کنکور سراسری
Top