تاثیر سهمیه در آزمون نمونه دولتی در این مقاله توضیحات کاملی در خصوص سهمیه جانباز ، شاهد و روستایی و شهری در آزمون نمونه دولتی داده شده است .
Top