ثبت نام آزمون نمونه دولتی در این مقاله درباره زمان ، نحوه ، شرایط ثبت نام و منابع ، زمان برگزاری و زمان اعلام نتایج آزمون نمونه دولتی 97 - 98 توضیح داده شده است .
Top