ثبت نام مدارس شاهد در این مقاله به بررسی شرایط و ضوابط ثبت نام در مدارس شاهد و همچنین زمان ثبت نام مدارس شاهد و نحوه امتیاز بندی دانش آموزان غیرشاهد برای قبولی در این مدارس می پردازیم .
Top