اعلام نتایج اولیه دکتری در این مقاله راهنمای اعلام نتایج اولیه دکتری 98 ارائه شده است .
Top