ثبت نام آزمون سنجش استعداد و هوش تیزهوشان ششم به هفتم در این مقاله شرح کاملی در خصوص نحوه ، زمان و شرایط ثبت نام آزمون سنجش هوش تیزهوشان ششم به هفتم 98 - 99 ارائه شده است .
Top