کارنامه و درصد های آخرین رتبه قبولی مهندسی شهرسازی پردیس خودگردان بین الملل کنکور 96 - 97 در این مقاله کارنامه آخرین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس رشته مهندسی شهرسازی دانشگاه پردیس خودگردان ( بین الملل ) کنکور 96 - 97 ارائه شده است .
Top