زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 شرکت کنندگان کنکور دکتری 97 می توانند در صورت مجاز به انتخاب رشته شدن در دانشگاه آزاد نسبت به انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 اقدام کنند .
Top