زمان مصاحبه دکتری 97 داوطلبانی که در کارنامه انتخاب رشته دکتری 97 مربوط به خود ، دعوت به مصاحبه شدند ، می توانند در تاریخ ذکر شده برای مصاحبه دکتری 97 به محل دانشگاه مراجعه کنند .
Top