زمان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 داوطلبانی که در کارنامه انتخاب رشته دکتری 97 مربوط به خود ، دعوت به مصاحبه در یکی از واحد های دانشگاه آزاد شدند ، می توانند در تاریخ ذکر شده برای مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 به محل دانشگاه مراجعه کنند .
Top