آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی پردیس خودگردان تو این مقاله آخرین رتبه قبولی علوم آزمایشگاهی کنکور سراسری 97 - 98 در منطقه 1 و 2 و 3 دوره پردیس خودگردان دانشگاهای دولتی رو مطابق با کارنامه های کنکور سراسری آماده کردیم .
Top