دفترچه تکمیل ظرفیت دانشگاه سراسری تو این مقاله در مورد دفترچه انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کنکور سراسری ۹۸ توضیح دادیم .
Top