اعلام نتایج تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان تو این مقاله در مورد اعلام نتایج اولیه ( دعوت به مصاحبه ) و نهایی ( نتایج مصاحبه ) تکمیل ظرفیت دانشگاه فرهنگیان ۹۸ توضیح دادیم .
Top