تاریخ خبر: 2018-12-10 06:28:10

پذیرفته شدگان دوره روزانه کنکور کارشناسی ارشد 97 مجاز به ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 نمی باشند .

برای مشاوره ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98

از طریق تلفن ثابت در سراسر کشور با شماره های زیر تماس بگیرید
 

تماس با شماره ۹۰۹۹۰۷۱۷۸۹ از کل کشور
 

تماس با شماره ۹۰۹۲۳۰۵۸۸۰ از استان تهران

پاسخگویی از ۸ صبح تا ۱ شب حتی ایام تعطیل

 

 

پذیرفته شدگان دوره روزانه کنکور کارشناسی ارشد 97 مجاز به ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 نمی باشند .

مطابق شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد 98 مندرج در دفترچه ثبت نام این آزمون ، ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼﻮﺑﻪ ﭼﻬﺎرﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺷﻮرای ﺳﻨﺠﺶ و ﭘﺬﻳﺮش داﻧﺸﺠﻮ در دوره ﻫﺎی ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺗﻜﻤﻴلی ﻣﻮرخ ۱۳۹۵/۱۰/۱۸ ، ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎیی دوره ﻫﺎی روزاﻧﻪ در آزﻣﻮن ورودی دوره ﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۷ ، حتی در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﻳﺎ اﻧﺼﺮاف قطعی از رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻮلی ، ﻣﺠﺎز ﺑﻪ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ در آزﻣﻮن ورودی دورهﻫﺎی ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد .

ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﮔﺎن ﻧﻬﺎیی رﺷﺘﻪ ﻫﺎی تحصیلی دوره ﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ ، ﻣﺠﺎزی و ﭘﺮدﻳﺲ ﺧﻮدﮔﺮدان داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ ، داﻧﺸﮕﺎه ﭘﻴﺎم ﻧﻮر ، داﻧﺸﮕﺎه ﻫﺎ و ﻣﺆﺳﺴﺎت آﻣﻮزش ﻋﺎلی ﻏﻴﺮاﻧﺘﻔﺎعی و ﻏﻴﺮدولتی و داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼمی در آزﻣﻮن ورودی دوره های ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۷ در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم در رﺷﺘﻪ ﻗﺒﻮلی و ﻳﺎ اﻧﺼﺮاف قطعی ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻬﻠﺖ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم آزﻣﻮن ﻛﺎرﺷﻨﺎسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﺑﺎ رﻋﺎﻳﺖ ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺮاﻳﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ می ﺗﻮاﻧﻨﺪ در آزﻣﻮن ورودی دوره های ﻛﺎرشناسی ارﺷﺪ ﻧﺎﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ﺳﺎل ۱۳۹۸ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم و ﺷﺮﻛﺖ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .


منبع : سازمان سنجش


مطالب مرتبط:
» ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد
» ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98
» ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
» زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98
» سایت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98
» شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98
» ویرایش ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98
» میزان هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98
» نحوه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98
» دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98
» زمان ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
» مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد 98
» سایت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
» دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
» ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
» هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
» شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
» نحوه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
» مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
» مهلت مجدد ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98
» مهلت مجدد ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
» تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98
» تمدید مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
» دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد

برچسب ها:
کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد 98 آزمون کارشناسی ارشد 98 کنکور کارشناسی ارشد 98 ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 ثبت نام کارشناسی ارشد 98
شرایط محرومیت از ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 پذیرفته شدگان دوره روزانه کنکور کارشناسی ارشد 97 مجاز به ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 نمی باشند .
Top