تحصیلیکو » برچسب ها » دکتری 97

مطالب مربوط به برچسب: "دکتری 97"

مقالات آموزشی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد 1397/01/16
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 1397/01/16
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی 1397/01/15
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی 1397/01/15
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی 1397/01/15
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی 1397/01/15
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی 1397/01/15
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی 1397/01/15
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی 1397/01/15
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی 1397/01/15
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد 1397/01/09
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد
حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد 97 - 96 تراز و رتبه قبولی آزمون دکترا مهندسی صنایع آزاد ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک دانشگاه آزاد 1397/01/09
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک دانشگاه آزاد
حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری فیزیک دانشگاه آزاد 97 - 96 تراز و رتبه قبولی آزمون دکترا فیزیک آزاد ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد 1397/01/09
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد
حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد 97 - 96 تراز و رتبه قبولی آزمون دکترا شیمی تجزیه آزاد ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد 1397/01/09
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد
حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد 97 - 96 تراز و رتبه قبولی آزمون دکترا حقوق بین الملل عمومی آزاد ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد 1397/01/09
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد
حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد 97 - 96 تراز و رتبه قبولی آزمون دکترا حقوق عمومی آزاد ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی دانشگاه آزاد 1397/01/09
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی دانشگاه آزاد
حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری بیوشیمی دانشگاه آزاد 97 - 96 تراز و رتبه قبولی آزمون دکترا بیوشیمی آزاد ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره دانشگاه آزاد 1397/01/09
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره دانشگاه آزاد
حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری مشاوره دانشگاه آزاد 97 - 96 تراز و رتبه قبولی آزمون دکترا مشاوره آزاد ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد 1397/01/09
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد
حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد 97 - 96 تراز و رتبه قبولی آزمون دکترا روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی آزاد ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد 1397/01/09
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد
حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد 97 - 96 تراز و رتبه قبولی آزمون دکترا مهندسی شیمی آزاد ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت دانشگاه آزاد 1397/01/09
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت دانشگاه آزاد
حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نفت دانشگاه آزاد 97 - 96 تراز و رتبه قبولی آزمون دکترا مهندسی نفت آزاد ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد 1397/01/09
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد
حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد 97 - 96  تراز و رتبه قبولی آزمون دکترا مدیریت فناوری اطلاعات آزاد ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 1396/11/29
کارت ورود به جلسه آزمون دکتری
در این مقاله راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 97 را توضیح داده ایم . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ترجمه 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ترجمه
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ترجمه 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق نفت و گاز 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق نفت و گاز
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق نفت و گاز 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری فیزیولوژی 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری فیزیولوژی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری فیزیولوژی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد 1397/01/07
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری 1397/01/06
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

زمان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 1397/01/06
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97
داوطلبانی که دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد شدند ، می توانند در تاریخ تعیین شده برای مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 به محل دانشگاه مراجعه نمایند . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1397/01/06
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد 97 را قرار داده ایم . ... [بیشتر...]

زمان مصاحبه دکتری 97 1397/01/06
زمان مصاحبه دکتری 97
داوطلبانی که در اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری 97 ، دعوت به مصاحبه شدند ، می توانند در تاریخ اعلام شده به محل دانشگاه تعیین شده مراجعه نمایند . ... [بیشتر...]

توضیحات کارنامه آزمون دکتری 1397/01/05
توضیحات کارنامه آزمون دکتری
در این مقاله به بررسی توضیحات کارنامه اولیه ، دعوت به مصاحبه و نهایی آزمون دکتری 97 می پردازیم . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری 1396/12/27
اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری
در این مقاله نحوه مشاهده اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری 97 توضیح می دهیم . ... [بیشتر...]

تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری 1396/12/27
تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری
در این مقاله به بررسی تاثیر سهمیه در انتخاب رشته دکتری 97 می پردازیم . ... [بیشتر...]

انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 1396/12/26
انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد
در این مقاله نحوه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 را برای متقاضیان کنکور دکتری توضیح می دهیم . ... [بیشتر...]

انتخاب رشته دکتری 1396/12/26
انتخاب رشته دکتری
در این مقاله نحوه انتخاب رشته دکتری سراسری 97 را برای متقاضیان کنکور دکتری توضیح می دهیم . ... [بیشتر...]

انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 1396/12/26
انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97
در این مقاله شرح کاملی از زمان ، شرایط و نحوه انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد 97 ارائه می دهیم . ... [بیشتر...]

زمان انتخاب رشته دکتری 97 1396/12/24
زمان انتخاب رشته دکتری 97
در این مقاله برای داوطلبانی که در کنکور کارشناسی ارشد 97 شرکت نموده و مجاز به انتخاب رشته دکتری سراسری شده اند زمان انتخاب رشته را توضیح داده ایم . ... [بیشتر...]

زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 1396/12/24
زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97
در این مقاله برای داوطلبانی که در کنکور دکتری 97 شرکت نموده و مجاز به انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد شده اند زمان انتخاب رشته را توضیح داده ایم . ... [بیشتر...]

دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 1396/12/22
دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد
در این مقاله دفترچه انتخاب رشته دکتری 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

دفترچه انتخاب رشته دکتری 1396/12/21
دفترچه انتخاب رشته دکتری
در این مقاله دفترچه انتخاب رشته دکتری 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

انتخاب رشته دکتری 97 1396/12/21
انتخاب رشته دکتری 97
در این مقاله برای داوطلبان جزئیات مربوط به انتخاب رشته آزمون دکتری سراسری 97 یعنی زمان ، شرایط و نحوه انتخاب رشته را توضیح می دهیم . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج اولیه دکتری 1396/12/21
اعلام نتایج اولیه دکتری
در این مقاله راهنمای اعلام نتایج اولیه دکتری 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

هزینه مصاحبه دکتری روزانه و شبانه 97 1397/02/23
هزینه مصاحبه دکتری روزانه و شبانه 97
در این مقاله هزینه مصاحبه دکتری روزانه و شبانه 97 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه غیرانتفاعی 97 1397/02/22
هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه غیرانتفاعی 97
در این مقاله هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه غیرانتفاعی 97 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه پیام نور 97 1397/02/22
هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه پیام نور 97
در این مقاله به بررسی جزئیات مربوط به هزینه مصاحبه دکتری پیام نور 97 پرداخته ایم . ... [بیشتر...]

هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 1397/02/22
هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97
در این مقاله هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

هزینه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 - 98 1397/02/18
هزینه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 - 98
در این مقاله هزینه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 – 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

مراحل انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 1397/02/18
مراحل انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97
در این مقاله به بررسی جزئیات مراحل انتخاب رشته کتری دانشگاه آزاد 97 می پردازیم . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مطالعات زنان 1397/03/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مطالعات زنان
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مطالعات زنان 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد 1397/01/30
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مکانیک جامدات 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مکانیک جامدات
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مکانیک جامدات 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی بیوتکنولوژی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی بیوتکنولوژی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی پلیمر 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی پلیمر
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی پلیمر 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری میکروبیولوژی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری میکروبیولوژی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری میکروبیولوژی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران سازه 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران سازه
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران سازه 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق و قدرت 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق و قدرت
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق و قدرت 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زیست شناسی سلولی مولکولی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی تربیتی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی تربیتی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی تربیتی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق الکترونیک 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق الکترونیک
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق الکترونیک 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق مخابرات 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق مخابرات
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق مخابرات 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مواد و متالوژی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مواد و متالوژی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مواد و متالوژی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری محیط زیست 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری محیط زیست
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری محیط زیست 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اجتماعی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اجتماعی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اجتماعی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت آموزشی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت آموزشی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت آموزشی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی کاربردی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی کاربردی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی کاربردی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری برنامه ریزی درسی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری برنامه ریزی درسی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری برنامه ریزی درسی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری میکروبیولوژی دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری میکروبیولوژی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری میکروبیولوژی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران سازه دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران سازه دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران سازه دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق و قدرت دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق و قدرت دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق و قدرت دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری معماری دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری معماری دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری معماری دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق الکترونیک دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق الکترونیک دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق الکترونیک دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق مخابرات دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق مخابرات دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق مخابرات دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی کاربردی دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی کاربردی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی کاربردی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ادبیات و زبان فارسی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری برنامه دریزی درسی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 1397/01/25
زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97
زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 ، هفته آخر فروردین ماه اعلام شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد 1397/01/16
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد 1397/01/16
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 1397/01/16
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی دانشگاه آزاد 1397/01/16
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد 1397/01/16
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 1397/01/16
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد 1397/01/16
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مالی دانشگاه آزاد 1397/01/16
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مالی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مالی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 97 1396/11/27
کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 97
در این مقاله نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 97 توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

تمدید مهلت انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97
مهلت انتخاب رشته‌ دکتری دانشگاه آزاد 97 تا ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 2 خرداد ماه تمدید شد . ... [بیشتر...]


شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دکتری دانشگاه بیرجند 97
دانشگاه بیرجند اطلاعیه ای درمورد شهریه دکتری شبانه ( نوبت دوم ) و پردیس خودگردان این دانشگاه منتشر کرد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه امام خمینی قزوین 97
نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین 97 اعلام شد . ... [بیشتر...]


محدودیت ظرفیت پذیرش دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
ظرفیت پذیرش در دوره های دکتری در دانشگاه علامه طباطبایی از سال 92 محدود شده است . ... [بیشتر...]


ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه ارومیه نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه ارومیه از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

2018-05-19 07:50:53
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه بیرجند نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه بیرجند از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


زمان مصاحبه دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه شهید باهنر کرمان اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-19 03:03:09
شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دکتری دانشگاه باهنر کرمان 97
دانشگاه باهنر کرمان اطلاعیه ای درمورد شهریه دکتری شبانه ( نوبت دوم ) و پردیس خودگردان این دانشگاه منتشر کرد . ... [بیشتر...]


زمان مصاحبه دکتری دانشگاه اصفهان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه اصفهان اعلام شد . ... [بیشتر...]


ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه اصفهان نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه اصفهان از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دکتری دانشگاه اصفهان 97
دانشگاه اصفهان اطلاعیه ای درمورد شهریه دکتری شبانه ( نوبت دوم ) و پردیس خودگردان این دانشگاه منتشر کرد . ... [بیشتر...]


شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دکتری دانشگاه قم 97
دانشگاه قم اطلاعیه ای درمورد شهریه دکتری شبانه ( نوبت دوم ) و پردیس خودگردان این دانشگاه منتشر کرد . ... [بیشتر...]


زمان ویرایش انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97
روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اطلاعیه ای برای زمان ویرایش انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 منتشر کرد . ... [بیشتر...]


ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی مالک اشتر نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه صنعتی مالک اشتر از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


وبلاگ هیواتک

دکتری 97
Top