مطالب مربوط به برچسب: "کارشناسی ارشد"

مقالات آموزشی
تمدید مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/11/23
تمدید مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله زمان تمدید مهلت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد 98 1397/11/23
تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد 98
در این مقاله زمان تمدید مهلت انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

ویرایش انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/11/16
ویرایش انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله راهنمای ویرایش انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

ویرایش انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد 98 1397/11/16
ویرایش انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد 98
در این مقاله راهنمای ویرایش انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/10/15
دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 1397/10/15
دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

هزینه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/10/15
هزینه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله راهنمای پرداخت هزینه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

سایت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/10/11
سایت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله راهنمای سایت انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

سایت انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 1397/10/11
سایت انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98
در این مقاله راهنمای سایت انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/10/10
زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشددانشگاه آزاد 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 1397/10/10
زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98
در این مقاله زمان انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/10/09
انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله راهنمای انتخاب رشته کارشناسی ارشد  دانشگاه آزاد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد 98 1397/10/09
انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد 98
در این مقاله راهنمای انتخاب رشته کنکور کارشناسی ارشد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد 98 1397/10/02
اعلام نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد 98
در این مقاله راهنمای اعلام نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد 98 1397/10/02
اعلام نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد 98
در این مقاله راهنمای اعلام نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد 98 1397/10/01
اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد 98
در این مقاله راهنمای اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد 98  ارائه شده است . ... [بیشتر...]

زمان انتشار کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 1397/09/20
زمان انتشار کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98
در این مقاله زمان انتشار کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

نحوه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 1397/09/07
نحوه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98
در این مقاله نحوه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد وزارت بهداشت 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

زمان انتشار کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد 98 1397/09/05
زمان انتشار کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد 98
در این مقاله زمان انتشار کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد 1397/08/29
کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد
در این مقاله شرح زمان و نحوه دریافت کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد 98 1397/08/28
کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد 98
در این مقاله راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه کنکور کارشناسی ارشد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1397/08/26
دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد
در این مقاله به بررسی قسمت های مهم دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 پرداخته شده است . ... [بیشتر...]

تمدید مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/08/22
تمدید مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله زمان دقیق تمدید مهلت ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 اعلام شده . ... [بیشتر...]

تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 1397/08/21
تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98
در این مقاله زمان تمدید مهلت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

مهلت مجدد ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/08/12
مهلت مجدد ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله توضیحاتی در خصوص مهلت مجدد ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

مهلت مجدد ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 1397/08/09
مهلت مجدد ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98
در این مقاله راهنمای مهلت مجدد ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98 1397/08/05
زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98
در این مقاله زمان برگزاری کنکور کارشناسی ارشد 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1397/05/08
ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
در این مقاله به بررسی زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 و همچنین زمان برگزاری و اعلام نتایج آزمون ارشد دانشگاه آزاد پرداخته ایم . ... [بیشتر...]

دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/05/07
دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله لینک دانلود دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

سایت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/05/07
سایت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله سایت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد 98 1397/05/07
مدارک ثبت نام کارشناسی ارشد 98
در این مقاله مدارک ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 را نام برده ایم . ... [بیشتر...]

زمان ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/05/02
زمان ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 1397/04/26
دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98
در این مقاله توضیحاتی در خصوص دفترچه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 به همراه لینک دانلود دفترچه ارائه شده است . ... [بیشتر...]

نحوه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 1397/04/25
نحوه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98
در این مقاله توضیحاتی در خصوص نحوه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

میزان هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 1397/04/25
میزان هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98
در این مقاله در خصوص میزان هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 و همچنین نوه پرداخت هزینه ثبت نام ارشد توضیحاتی ارائه شده است . ... [بیشتر...]

ویرایش ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 1397/04/24
ویرایش ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98
در این مقاله توضیحاتی به همراه راهنمایی ویرایش ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 1397/04/23
شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98
در این مقاله به بررسی جزئیات شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 می پردازیم . ... [بیشتر...]

سایت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 1397/04/21
سایت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98
در این مقاله در خصوص سایت ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 توضیحاتی ارائه شده است . ... [بیشتر...]

زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 1397/04/21
زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98
در این مقاله به بررسی زمان ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 می پردازیم . ... [بیشتر...]

انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1396/12/23
انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
در این مقاله جزئیات مربوط به نحوه صحیح انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 را توضیح می دهیم . ... [بیشتر...]

انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1396/12/23
انتخاب رشته کارشناسی ارشد
در این مقاله راهنمای نحوه صحیح انتخاب رشته کارشناسی ارشد سراسری 98 را ارائه داده ایم . ... [بیشتر...]

هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 97 1396/11/28
هزینه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 97
در این مقاله درباره هزینه خرید کارت اعتباری برای ثبت نام کارشناسی ارشد 97 توضیح داده خواهد شد. ... [بیشتر...]

کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد 97 1396/12/22
کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد 97
در این مقاله به بررسی جزییات کارت ورود به جلسه کارشناسی ارشد 97 می پردازیم . ... [بیشتر...]

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 1397/04/02
ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98
در این مقاله به بررسی زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 و همچنین زمان برگزاری و اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد می پردازیم . ... [بیشتر...]

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 1397/04/02
ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98
در این مقاله قصد داریم در خصوص جزئیاتی همچون زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 به طور کلی توضیح دهیم . ... [بیشتر...]

جدول شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 1397/03/13
جدول شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
در این مقاله میزان شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 – 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

جدول شهریه پردیس خودگردان کارشناسی ارشد 97 1397/03/12
جدول شهریه پردیس خودگردان کارشناسی ارشد 97
در این مقاله میزان شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه پردیس خودگردان 97 – 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

جدول شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه غیر انتفاعی 97 1397/03/12
جدول شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه غیر انتفاعی 97
در این مقاله میزان شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در سال تحصیلی 97 – 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

جدول شهریه پیام نور کارشناسی ارشد 97 1397/03/12
جدول شهریه پیام نور کارشناسی ارشد 97
در این مقاله میزان شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در سال تحصیل 97 - 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1397/03/01
اعلام نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
در این مقاله در خصوص زمان و نحوه مشاهده اعلام نتایج کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 توضیح داده ایم . ... [بیشتر...]

اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد 1397/03/01
اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد
در این مقاله در خصوص نحوه مشاهده اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد 97 توضیح داده ایم . ... [بیشتر...]

ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1397/02/24
ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
در این مقاله به بررسی زمان ، نحوه و شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 می پردازیم . ... [بیشتر...]

سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد 1397/02/20
سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد
در این مقاله انواع سهمیه های کنکور کارشناسی ارشد 97 و شرایط استفاده از آن را شرح می دهیم . ... [بیشتر...]

ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 1396/11/27
ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد
در این مقاله راهنمای ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد 1397/02/08
توضیحات کارنامه کارشناسی ارشد
در این مقاله راهنمای قسمت های مختلف کارنامه کارشناسی ارشد را ارائه داده ایم . ... [بیشتر...]

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 1397/02/06
دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد
در این مقاله امکان دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 98 وجود دارد . ... [بیشتر...]

دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 1397/02/05
دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
در این مقاله امکان دانلود دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 98 وجود دارد . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها

ثبت نام آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه معارف اسلامی 98
دانشگاه معارف اسلامی از میان طلاب حوزه های علمیه برای سال تحصیلی 98 - 99 دانشجوی کارشناسی ارشد پذیرش می کند . ... [بیشتر...]


زمان برگزاری المپیاد علمی دانشجویی 98
بیست و چهارمین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور هم زمان با کنکور کارشناسی ارشد 98 برگزار می شود . ... [بیشتر...]


اطلاعیه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98
سازمان سنجش با انتشار اطلاعیه ای جزئیات ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 را اعلام کرد . ... [بیشتر...]


زمان انتشار اطلاعیه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98
مشاور عالی سازمان سنجش از انتشار اطلاعیه ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 در روز یک شنبه 11 آذر ماه خبر داد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شهدای هویزه 97
دانشگاه صنعتی شهدای هویزه بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 97 - 98 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


اطلاعیه شرایط اعطای مدرک کارشناسی ارشد به حافظان قرآن مجید 98
سازمان سنجش ضمن انتشار اطلاعیه ای از عدم برگزاری آزمون صحت حفظ قرآن و قانون جدید اعطای مدرک کارشناسی و بالاتر به حافظان قرآن مجید خبر داد . ... [بیشتر...]


اصلاحیه مواد امتحانی کنکور کارشناسی ارشد 98
طبق اطلاعیه منتشر شده از سوی سازمان سنجش اصلاحاتی در برخی مواد امتحانی کنکور کارشناسی ارشد 98 صورت گرفته است .  ... [بیشتر...]


حذف تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 97
طبق مصوبه شورای سنجش و پذیرش دانشجو ، مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 97 حذف شد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی 98
دانشگاه علامه طباطبایی از میان داوطلبان واجد شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 98 - 99 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


نحوه تمدید مازاد تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس
نحوه تمدید مازاد تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس برای دانشجویان ورودی مهر ماه 94 اعلام شد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی قوچان 97
دانشگاه صنعتی قوچان بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 97 - 98 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


توضیحاتی در خصوص عدم برگزاری تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 97
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی از تصمیم اشتباه وزارت علوم در خصوص عدم برگزاری تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 97 خبر داد . ... [بیشتر...]


پذیرش غیر قانونی دانشجویان کارشناسی ارشد 97
معاون آموزشی وزارت علوم از پذیرش غیرقانونی برخی مراکز در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شهید مدنی آذربایجان 97
دانشگاه شهید مدنی آذر بایجان بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 97 - 98 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


ضوابط نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد
اتمام دوره کارشناسی ارشد مشروط به ارائه پایان نامه بر اساس ضوابط آموزشی می باشد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد 98
دانشگاه فردوسی مشهد از میان داوطلبان واجد شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 98 - 99 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج بدون کنکور کارشناسی ارشد استعداد درخشان دانشگاه آزاد 96 و 97
دانشگاه آزاد طی اطلاعیه ای از اعلام نتایج بدون کنکور کارشناسی ارشد استعداد درخشان سال 96 و 97 خبر داد . ... [بیشتر...]


زمان انتشار دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97
طبق اعلام سازمان سنجش ، دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97 روز پنج شنبه 10 خرداد ماه منتشر می شود . ... [بیشتر...]


زمان اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد 97
سازمان سنجش در اطلاعیه ای ، زمان اعلام نتایج اولیه کنکور کارشناسی ارشد 97 را اعلام کرد . ... [بیشتر...]

2018-10-31 06:52:47
الزام ثبت پایان نامه دانش آموختگان خارج از کشور
دانش آموختگان خارج از کشور جهت ارزشیابی مدارک خود ملزم به ثبت رساله و پایان نامه در سامانه ملی ایرانداک شدند . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه مذاهب اسلامی 97
دانشگاه مذاهب اسلامی فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد خود را برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر کرد . ... [بیشتر...]


بررسی اعتراض به شهریه دروس جبرانی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
رئیس دانشگاه تهران از تشکیل کارگروهی برای رسیدگی به اعتراضات دانشجویان در خصوص شهریه دروس جبرانی کارشناسی ارشد این دانشگاه خبر داد . ... [بیشتر...]


ثبت نام آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد دانشگاه امیرالمومنین 97
دانشگاه امیرالمومنین از میان طلاب واجد شرایط برای سال تحصیلی 97 - 98 دانشجوی کارشناسی ارشد می پذیرد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 98 - 99
دانشگاه تهران بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 98 - 99 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد پردیس ارس دانشگاه تهران 97
پردیس ارس دانشگاه تهران اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد این دانشگاه را برای سال تحصیلی 97 - 98 اعلام کرد . ... [بیشتر...]


امکان انتقال دانشجویان کارشناسی ارشد به داخل کشور
دانشگاه تربیت مدرس آماده بررسی درخواست انتقال دانشجویان کارشناسی ارشد شاغل به تحصیل در دانشگاه های خارج به این دانشگاه می باشد . ... [بیشتر...]


تمدید مهلت ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه 97
مهلت ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه رازی کرمانشاه تا روز دوشنبه 7 خرداد ماه تمدید شد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد پردیس کیش دانشگاه تهران 97
پردیس کیش دانشگاه تهران ضمن انتشار اطلاعیه ای نتایج آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد 97 این دانشگاه را منتشر کرد . ... [بیشتر...]


عدم امکان پذیرش رانتی استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد
به گفته رئیس سابق دانشگاه علم و صنعت با توجه به نظارت سختگیرانه امکان پذیرش رانتی استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد وجود ندارد . ... [بیشتر...]


نحوه گزینش استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد
به گفته معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه امیرکبیر گزینش اولیه استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد بر عهده سازمان سنجش است . ... [بیشتر...]


مقدمات حذف کنکور کارشناسی ارشد
مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم افزایش ظرفیت استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد را مقدمه ای برای حذف کنکور کارشناسی ارشد اعلام کرد . ... [بیشتر...]


بورسیه کارشناسی ارشد بنیاد حامیان دانشگاه تهران
بنیاد حامیان دانشگاه تهران دانشجویان کارشناسی ارشد این دانشگاه را بورسیه می کند . ... [بیشتر...]


تمدید مهلت ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس 97
مهلت ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه خلیج فارس تا روز چهارشنبه 9 خرداد ماه تمدید شد . ... [بیشتر...]


میزان افزایش شهریه دروس جبرانی کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
معاون آموزشی دانشگاه تهران از افزایش کمتر از 10 درصدی شهریه دروس جبرانی کارشناسی ارشد این دانشگاه خبر داد . ... [بیشتر...]


امکان انتخاب دو رشته امتحانی در کنکور کارشناسی ارشد 98
بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد 98 مجاز به انتخاب دو رشته امتحانی می باشند . ... [بیشتر...]


عدم پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه علمی کاربردی کردستان
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی کردستان از عدم پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه خبر داد . ... [بیشتر...]


تغییرات رشته های امتحانی کنکور کارشناسی ارشد 98
سازمان سنجش با انتشار اطلاعیه ای تغییرات رشته های امتحانی کنکور کارشناسی ارشد 98 را اعلام کرد . ... [بیشتر...]


راه اندازی دوره یک ساله کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس 98
معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس از راه اندازی دوره‌ های کارشناسی ارشد یک ساله به زبان انگلیسی این دانشگاه از سال آینده خبر داد . ... [بیشتر...]


رشته های امتحانی دارای آزمون عملی کنکور کارشناسی ارشد 98
سازمان سنجش در اطلاعیه ای رشته های امتحانی دارای آزمون عملی کنکور کارشناسی ارشد 98 را اعلام کرد . ... [بیشتر...]


خالی ماندن ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه غیرانتفاعی 97
رئیس اتحادیه دانشگاه‌ های غیرانتفاعی از خالی ماندن 50 درصد ظرفیت های کارشناسی ارشد دانشگاه های غیرانتفاعی در سال 97 خبر داد . ... [بیشتر...]


امکان ادامه تحصیل دانشجویان انصرافی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد
معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی جزئیات ادامه تحصیل دانشجویان کارشناسی ارشد بازمانده از تحصیل دانشگاه آزاد را اعلام کرد . ... [بیشتر...]


محرومیت پذیرفته شدگان روزانه کارشناسی ارشد 97 از کنکور ارشد 98
بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش پذیرفته شدگان دوره روزانه کارشناسی ارشد 97 از شرکت در کنکور کارشناسی ارشد 98 محرومند .  ... [بیشتر...]


تاریخ فارغ التحصیلی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد 98
سازمان سنجش در اطلاعیه ای تاریخ فارغ التحصیلی داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد 98 را اعلام کرد . ... [بیشتر...]


سقف مبلغ وام شهریه کارشناسی ارشد 97
رئیس صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم با اعلام سقف مبلغ وام شهریه کارشناسی ارشد 97 از ثبت نام این وام از اول آبان ماه خبر داد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه صنعتی شریف 97
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد . ... [بیشتر...]


تصویب کلیات برنامه درسی کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست
اعضای شورای تحول و ارتقاء علوم انسانی کلیات سرفصل آموزشی و برنامه درسی کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست را تصویب کردند . ... [بیشتر...]


الزام پرداخت شهریه دروس جبرانی کارشناسی ارشد روزانه دانشگاه تهران 97
مشاوره رئیس دانشگاه تهران در خصوص شهریه دروس جبرانی کارشناسی ارشد روزانه دانشگاه تهران توضیحاتی ارائه داد . ... [بیشتر...]


شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان 97
جدول شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان برای دوره های نوبت دوم ( شبانه ) ، مجازی و پردیس خودگردان 97 منتشر شد . ... [بیشتر...]


زمان ثبت نام پذیرفته شدگان اولویت بعدی انتخاب رشته کارشناسی ارشد دانشگاه تهران 97
دانشگاه تهران زمان ثبت نام داوطلبانی که پیرو درخواست بررسی اولویت بعدی انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97 در این دانشگاه پذیرفته شده اند را اعلام کرد . ... [بیشتر...]


خالی ماندن ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور 97
رییس دانشگاه پیام نور از خالی ماندن 50 درصد ظرفیت کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور در سال 97 خبر داد . ... [بیشتر...]


زمان انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد پیام نور 97
رییس دانشگاه پیام نور از آغاز انتخاب رشته تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 97 این دانشگاه از هفته آینده خبر داد . ... [بیشتر...]


ظرفیت پذیرش استعدادهای درخشان کارشناسی ارشد
معاون آموزشی وزیر علوم از اختصاص 20 تا 40 درصد ظرفیت دانشگاه ها به دانشجویان استعداد درخشان کارشناسی ارشد خبر داد . ... [بیشتر...]


اعلام ظرفیت کلاس های درس کارشناسی ارشد
معاون آموزشی وزیر علوم سقف ظرفیت کلاس های درس کارشناسی ارشد را 20 نفر اعلام کرد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه قرآن و حدیث 97
دانشگاه قرآن و حدیث بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 97 - 98 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد پردیس کیش دانشگاه تهران 97
پردیس کیش دانشگاه تهران از میان داوطلبان واجد شرایط ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 97 - 98 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

2018-09-20 19:34:14
اطلاعیه ثبت نام پدیرفته شدگان با آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97
دانشگاه آزاد در اطلاعیه ای زمان و نحوه ثبت نام پدیرفته شدگان با آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد 97 را اعلام کرد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه دامغان 97
دانشگاه دامغان بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 97 - 98 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


اطلاعیه پذیرفته شدگان نهایی حافظان قرآن کارشناسی ارشد 97
سازمان سنجش پیرو انتشار اطلاعیه ای اسامی پذیرفته شدگان نهایی حافظان قرآن کنکور کارشناسی ارشد 97 را اعلام کرد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه محقق اردبیلی 97
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه محقق اردبیلی برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد .   ... [بیشتر...]


میزان افزایش شهریه کارشناسی ارشد شبانه و پردیس خودگردان 97
به گفته معاون آموزشی وزارت علوم حداکثر افزایش شهریه کارشناسی ارشد 97 دوره های شبانه و پردیس خودگردان 20 تا 25 درصد می باشد . ... [بیشتر...]


عدم برگزاری تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 97
معاون آموزشی وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری از عدم برگزاری تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد در سال جاری خبر داد . ... [بیشتر...]


ثبت نام موقت پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دارای مغایرت معدل 97
بر اساس اعلام سازمان سنجش از پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دارای مغایرت معدل در سال 97 ثبت نام موقت بعمل می آید . ... [بیشتر...]


زمان ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور 97
پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور از 19 تا 25 شهریور ماه فرصت دارند برای ثبت نام در رشته محل قبولی اقدام نمایند . ... [بیشتر...]


شهریه کارشناسی ارشد شبانه دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین 97
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین در اطلاعیه ای شهریه کارشناسی ارشد شبانه خود را برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر کرد . ... [بیشتر...]


احتمال برگزاری تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 97
بر اساس اعلام سازمان سنجش در صورت اعلام رشته محل های جدید مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد 97 برگزار خواهد شد .  ... [بیشتر...]


تاریخ فارغ التحصیلی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد 97
بر اساس اعلام سازمان سنجش پذیرفته شدگان مرحله اعلام نتایج کارشناسی ارشد 97 می بایست حداکثر تا 31 شهریور ماه 97 از مقطع کارشناسی فارغ التحصیل شوند . ... [بیشتر...]

2018-09-04 08:56:10
احتمال پذیرش دانشجوی دکتری پولی از طریق دانشگاه های سطح یک
در صورت تصویب وزارت علوم دانشگاه های سطح یک می توانند در مقطع دکتری دانشجوی شهریه پرداز پذیرش کنند . ... [بیشتر...]


زمان انتشار کارنامه نهایی کنکور کارشناسی ارشد 97
بر اساس اعلام سازمان سنجش کارنامه نهایی کنکور کارشناسی ارشد 97 روز پنج شنبه 15 شهریور ماه منتشر می شود . ... [بیشتر...]


اطلاعیه اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد 97
سازمان سنجش اطلاعیه ای در خصوص اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد 97 منتشر کرد .  ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج 97
متقاضیان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه یاسوج تا 31 خرداد ماه فرصت دارند برای ثبت نام اقدام نمایند . ... [بیشتر...]


آمار نهایی پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 97
مشاور عالی سازمان سنجش از قبولی بیش از 188 هزار نفر در کنکور کارشناسی ارشد 97 خبر داد . ... [بیشتر...]


زمان ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 97
بر اساس اعلام سازمان سنجش ثبت نام پذیرفته شدگان کنکور کارشناسی ارشد 97 از روز چهارشنبه 14 شهریور ماه آغاز می شود . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد پژوهشگاه مواد و انرژی 97
پژوهشگاه مواد و انرژی بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 97 - 98 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف 97
پردیس کیش دانشگاه صنعتی شریف از طریق بررسی سوابق تحصیلی و بدون آزمون در مقطع کارشناسی ارشد دانشجو می پذیرد .  ... [بیشتر...]

2018-08-29 06:38:35
زمان اعلام نتایج آزمون اختصاصی دانشگاه مذاهب اسلامی 97
نتایج آزمون اختصاصی دانشگاه مذاهب اسلامی تا پایان شهریور اعلام می‌ شود . ... [بیشتر...]


زمان اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد 97
مشاور عالی سازمان سنجش از اعلام نتایج کنکور کارشناسی ارشد 97 تا هفته دوم شهریور ماه خبر داد .  ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه ایلام 97
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه ایلام برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد .   ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه قرآن و حدیث 97
نتایج اولیه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه قرآن و حدیث برای سال تحصیلی 97 - 98 اعلام شد .   ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین 97
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد .   ... [بیشتر...]


اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه فردوسی مشهد 97
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه فردوسی مشهد برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد .   ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد پردیس ارس دانشگاه تهران 97
پردیس ارس دانشگاه تهران از طریق شیوه نامه کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 97 - 98 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


شهریه کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان 97
دانشگاه کردستان شهریه کارشناسی ارشد شبانه 97 - 98 این دانشگاه را منتشر کرد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه دزفول 97
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد .   ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه اردکان 97
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه اردکان برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد .   ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی 97
دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 97 - 98 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه صنعتی کرمانشاه 97
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه صنعتی کرمانشاه برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد .   ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه علم و صنعت 97
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه علم و صنعت برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد .   ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه تهران 97
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه تهران برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد .   ... [بیشتر...]


تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه زنجان 97
دانشگاه زنجان فراخوان تکمیلی پذیرش کارشناسی ارشد بدون آزمون این دانشگاه را برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر کرد . ... [بیشتر...]


ضوابط پذیرش کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی ارتش 97
مرکز سنجش آموزش پزشکی ، ضوابط جدید پذیرش متقاضیان کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی در دانشگاه علوم پزشکی ارتش را اعلام کرد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج نهایی کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه تربیت مدرس 97
نتایج نهایی کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه تربیت مدرس برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد .   ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه گیلان 97
اسامی اولیه پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه گیلان برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد .   ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه زنجان 97
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه زنجان برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد .   ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 97
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 97 - 98 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


برگزاری دوره های مشترک بین المللی دانشگاه تهران
دانشگاه تهران به منظور توسعه فعالیت های بین المللی در مقطع کارشناسی ارشد دوره مشترک با دانشگاه لوند سوئد برگزار می کند . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر 98
دانشگاه صنعتی امیرکبیر از میان داوطلبان واجد شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 98 - 99 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه رازی 97
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه رازی برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد .   ... [بیشتر...]


برگزاری دوره مجازی کارشناسی ارشد دانشگاه امیرکبیر از مهر 97
رئیس دانشگاه صنعتی امیرکبیر از برگزاری دوره مجازی کارشناسی ارشد این دانشگاه از مهر 97 خبر داد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه بیرجند 97
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه بیرجند برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد .   ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه بوعلی سینا همدان 97
دانشگاه بوعلی سینا همدان ، نتایج اولیه کارشناسی ارشد بدون کنکور این دانشگاه را برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر کرد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه قم 97
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه قم برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه خوارزمی 97
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه خوارزمی برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شمال 97
دانشگاه غیردولتی - غیرانتفاعی شمال فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد این دانشگاه را برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر کرد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه دامغان 97
دانشگاه دامغان ، نتایج اولیه کارشناسی ارشد بدون کنکور این دانشگاه را برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر کرد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه شهید چمران اهواز 97
دانشگاه شهید چمران اهواز ، نتایج اولیه کارشناسی ارشد بدون کنکور این دانشگاه را برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر کرد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند 97
متقاضیان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند تا 31 اردیبهشت ماه فرصت دارند برای ثبت نام اقدام نمایند . ... [بیشتر...]


ثبت نام آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد دانشگاه مذاهب اسلامی 97
دانشگاه مذاهب اسلامی جزئیات ثبت نام آزمون اختصاصی کارشناسی ارشد این دانشگاه را برای سال تحصیلی 97 - 98 اعلام کرد .  ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه علامه طباطبایی 97
دانشگاه علامه طباطبایی ، نتایج اولیه کارشناسی ارشد بدون کنکور این دانشگاه را برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر کرد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون آزمون دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 97
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد . ... [بیشتر...]


محدودیت ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
معاون آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی از محدودیت ظرفیت پذیرش این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد خبر داد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و فنون مازندران 97
دانشگاه علوم و فنون مازندران فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد این دانشگاه را برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر کرد . ... [بیشتر...]


زمان اعلام نتایج المپیاد علمی دانشجویی 97
به گفته رئیس سازمان سنجش و آموزش کشور ، نتایج المپیاد علمی دانشجویی 97 ، اواسط شهریور ماه اعلام می شود . ... [بیشتر...]


جزئیات برگزاری المپیاد علمی دانشجویی 97
مرحله نهایی بیست و سومین دوره المپیاد علمی دانشجویی 97 ، روزهای 28 و 29 تیر ماه با حضور 1182 داوطلب برگزار می شود . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب دانشگاه تهران 97
فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد موسسه منطقه‌ای آموزش عالی آب دانشگاه تهران ( RIWE ) و پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران در رشته مهندسی و مدیریت منابع آب منتش... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه نیشابور 97
دانشگاه نیشابور ، نتایج اولیه کارشناسی ارشد بدون کنکور این دانشگاه را برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر کرد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه هنر اصفهان 97
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه هنر اصفهان برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه لرستان 97
دانشگاه لرستان ، نتایج اولیه کارشناسی ارشد بدون کنکور این دانشگاه را برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر کرد . ... [بیشتر...]


آمار داوطلبان المپیاد علمی دانشجویی کشور 97
مشاور سازمان سنجش آموزش کشور از رقابت 1182 نفر در مرحله نهایی المپیاد علمی دانشجویی کشور خبر داد . ... [بیشتر...]


جزئیات مصاحبه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری 97
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری ضمن انتشار اطلاعیه ای جزئیات دعوت به مصاحبه کارشناسی ارشد این دانشگاه را برای سال تحصیلی 97 - 98 اعلام کرد . ... [بیشتر...]


تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه تبریز 97
فراخوان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه تبریز برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه کردستان 97
اسامی نهایی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه کردستان برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه سیستان و بلوچستان 97
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه سیستان و بلوچستان برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد .  ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه گنبد کاووس 97
نتایج اولیه کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه گنبد کاووس برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد جهاد دانشگاهی اصفهان 97
موسسه آموزش عالی جهاد دانشگاهی اصفهان فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد این دانشگاه را برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر کرد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد 97
دانشگاه شاهد بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 97 - 98 دانشجو می پذیرد .   ... [بیشتر...]


سنوات تحصیلی کارشناسی ارشد 97
معاون آموزشی وزیر علوم از عدم تغییر سنوات تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد در سال جاری خبر داد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه شیراز 97
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه شیراز برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه امیرالمومنین 97
دانشگاه امیرالمومنین فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد این دانشگاه را برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر کرد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه گیلان 97
دانشگاه گیلان بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 97 - 98 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


جزئیات آزمون عملی کارشناسی ارشد گروه هنر 97
سازمان سنجش جزئیات مربوط به زمان و نحوه برگزاری آزمون عملی کارشناسی ارشد گروه هنر 97 را اعلام کرد . ... [بیشتر...]


زمان انتشار کارت ورود به جلسه المپیاد علمی دانشجویی 97
طبق اطلاعیه سازمان سنجش ، کارت ورود به جلسه بیست و سومین دوره المپیاد علمی دانشجویی کشور 24 تیر ماه 97 منتشر می شود . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی ارومیه 97
دانشگاه صنعتی ارومیه بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 97 - 98 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین 97
فراخوان تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد . ... [بیشتر...]


زمان مصاحبه کارشناسی ارشد دانشگاه امیرالمومنین 97
دانشگاه امیرالمومنین ، زمان بندی برگزاری مصاحبه کارشناسی ارشد این دانشگاه را برای سال تحصیلی 97 - 98 اعلام کرد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب 97
نتایج نهایی آزمون کارشناسی ارشد اختصاصی دانشگاه ادیان و مذاهب برای سال تحصیلی 97 - 98 اعلام شد . ... [بیشتر...]


زمان مصاحبه کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی 97
دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری اطلاعیه ای در خصوص برگزاری مصاحبه کارشناسی ارشد رشته های دارای شرایط خاص این دانشگاه در سال 97 منتشر کرد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه صنعتی همدان 97
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه صنعتی همدان برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد . ... [بیشتر...]

2018-07-03 03:31:30
جزئیات جایزه تحصیلی بنیاد نخبگان به دانشجویان استعداد برتر دکتری
شیوه نامه اعطای جایزه‌ های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر از سوی بنیاد نخبگان ابلاغ و در این شیوه‌ نامه میزان امتیاز هر فعالیت مشخص شده است . ... [بیشتر...]


زمان انتشار کارت ورود به جلسه آزمون عملی کارشناسی ارشد بازیگری 97
سازمان سنجش اطلاعیه ای در خصوص زمان انتشار کارت ورود به جلسه و زمان برگزاری آزمون عملی کارشناسی ارشد رشته بازیگری 97 منتشر کرد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پایه زنجان 97
دانشگاه علوم پایه زنجان از میان داوطلبان واجد شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 97 - 98 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد موسسه آموزش عالی راهبرد شمال 97
موسسه آموزش عالی راهبرد شمال ، فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد این دانشگاه را برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر کرد . ... [بیشتر...]


زمان مصاحبه کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی مالک اشتر 97
دانشگاه صنعتی مالک اشتر ، زمان بندی برگزاری مصاحبه عمومی کارشناسی ارشد این دانشگاه را برای سال تحصیلی 97 - 98 اعلام کرد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی 97
نتایج بررسی اولیه مدارک متقاضیان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد . ... [بیشتر...]


زمان آزمون عملی کارشناسی ارشد 97
سازمان سنجش در اطلاعیه ای زمان بندی آزمون ها و پروژه های عملی کارشناسی ارشد گروه هنر در سال 97 را اعلام کرد . ... [بیشتر...]


اطلاعیه اعلام نتایج اولیه رشته های خاص و بورسیه کارشناسی ارشد 97
سازمان سنجش اطلاعیه ای در خصوص برنامه زمانی انجام مراحل مصاحبه رشته های خاص و بورسیه کارشناسی ارشد 97 و آزمون عملی رشته های دارای پروژه منتشر کرد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه امام رضا 97
دانشگاه امام رضا ( ع ) بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 97 - 98 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه مفید 97
دانشگاه مفید فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد این دانشگاه را برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر کرد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف 97
با توجه به افزایش ظرفیت کارشناسی ارشد بدون آزمون سال 97 ، دومین فراخوان ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی شریف منتشر شد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه شهرکرد 97
دانشگاه شهرکرد بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد از بین دانشجویان ممتاز کارشناسی سایر دانشگاه ها دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

2018-06-18 07:17:35
زمان اعلام نتایج کارشناسی ارشد 97
مشاور عالی سازمان سنجش از اعلام نتایج نهایی کنکور کارشناسی ارشد 97 در دهه اول شهریور ماه خبر داد . ... [بیشتر...]


زمان اعلام اسامی معرفی شدگان رشته محل های دارای شرایط خاص کارشناسی ارشد 97
طبق اطلاعیه سازمان سنجش ، اسامی معرفی شدگان چند برابر ظرفیت رشته محل های دارای شرایط خاص ، روز یک شنبه 3 تیر ماه اعلام می شود . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد مجتمع آموزش عالی بم 97
مجتمع آموزش عالی بم بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 97 - 98 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


تمدید مهلت ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اراک 97
ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی اراک برای سال تحصیلی 97 - 98 تا 16 تیر ماه تمدید شد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه تبریز 97
نتایج تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه تبریز برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شیخ بهائی 97
دانشگاه شیخ بهائی فراخوان پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد این دانشگاه را برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر کرد . ... [بیشتر...]


عدم بازگشت رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه صدا و سیما 97
وزیر علوم از عدم بازگشت برخی رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه صدا و سیما در سال 97 خبر داد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه صنعتی سیرجان 97
دانشگاه صنعتی سیرجان بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 97 - 98 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا 97
دانشگاه الزهرا فراخوان تکمیلی پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد این دانشگاه را برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر کرد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه تربیت مدرس 97
نتایج بررسی اولیه پرونده الکترونیکی متقاضیان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه تربیت مدرس برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد . ... [بیشتر...]

2018-06-10 03:50:53
آخرین مهلت ثبت نام وام ویژه دکتری بهار 97
آخرین مهلت ثبت نام وام ویژه دکتری امروز 20 خرداد 97 می باشد . ... [بیشتر...]


آخرین وضعیت رشته های کارشناسی ارشد دانشگاه صدا و سیما 97
رئیس دانشکده ارتباطات و رسانه دانشگاه صداو سیما در خصوص آخرین وضعیت رشته های حذف شده این دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد توضیحاتی ارائه داد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناوری 97
پژوهشگاه ژنتیک و زیست فناوری بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 97 - 98 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


هزینه آزمون عملی کارشناسی ارشد 97
بنا بر اطلاعیه سازمان سنجش ، هزینه آزمون عملی کارشناسی ارشد 97 به ازای هر انتخاب 400,000 ریال می باشد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 97
دانشگاه علوم و معاف قرآن کریم بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 97 - 98 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه علم و فرهنگ 97
دانشگاه علم و فرهنگ بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 97 - 98 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد دستگاه های اجرایی 97
مطابق با دفترچه انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97 ، ظرفیت پذیرش کارشناسی ارشد برخی دستگاه های اجرایی صفر شده است . ... [بیشتر...]


اطلاعیه آزمون عملی کارشناسی ارشد 97
سازمان سنجش ، اطلاعیه ای در خصوص منابع ، زمان و مکان برگزاری آزمون عملی برخی رشته های کارشناسی ارشد 97 منتشر کرد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شهاب دانش 97
دانشگاه شهاب دانش بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 97 - 98 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشکده اصول الدین 97
دانشکده اصول الدین بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 97 - 98 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه صنعتی بابل 97
اسامی پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه صنعتی بابل برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد . ... [بیشتر...]


تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه صنعتی امیرکبیر 97
اطلاعیه تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد . ... [بیشتر...]


زمان آغاز انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97
بنابر اعلام سازمان سنجش ، انتخاب رشته کارشناسی ارشد 97 ، شنبه 12 خرداد ماه آغاز خواهد شد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه صنعتی شیراز 97
نتایج اولیه کارشناسی ارشد بدون کنکور دانشگاه صنعتی شیراز سال تحصیلی 97 - 98 به همراه جدول زمان بندی مصاحبه منتشر شد . ... [بیشتر...]


تمدید مهلت ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس 98
دانشگاه تربیت مدرس ، مهلت ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد این دانشگاه را برای سال تحصیلی 98 - 99 تا پایان آذر ماه تمدید کرد . ... [بیشتر...]


ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی 98
دانشگاه شهید بهشتی از میان داوطلبان واجد شرایط ثبت نام بدون کنکور کارشناسی ارشد برای سال تحصیلی 98 - 99 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


نحوه درج معدل در کنکور کارشناسی ارشد 98
داوطلبان کنکور کارشناسی ارشد 98 می بایست نسبت به درج معدل کاردانی و کارشناسی خود در فرم ثبت نام اقدام نمایند . ... [بیشتر...]


شرایط محرومیت از ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98
پذیرفته شدگان دوره روزانه کنکور کارشناسی ارشد 97 مجاز به ثبت نام کنکور کارشناسی ارشد 98 نمی باشند . ... [بیشتر...]


وبلاگ هیواتک

کارشناسی ارشد
Top