مطالب مربوط به برچسب: "آزمون دکتری 97"

مقالات آموزشی
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد 1397/01/16
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 1397/01/16
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی 1397/01/15
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی 1397/01/15
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی 1397/01/15
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی 1397/01/15
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی 1397/01/15
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی 1397/01/15
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی 1397/01/15
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی 1397/01/15
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت دولتی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد 1397/01/09
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد
حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی صنایع دانشگاه آزاد 97 - 96 تراز و رتبه قبولی آزمون دکترا مهندسی صنایع آزاد ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک دانشگاه آزاد 1397/01/09
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک دانشگاه آزاد
حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری فیزیک دانشگاه آزاد 97 - 96 تراز و رتبه قبولی آزمون دکترا فیزیک آزاد ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد 1397/01/09
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد
حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری شیمی تجزیه دانشگاه آزاد 97 - 96 تراز و رتبه قبولی آزمون دکترا شیمی تجزیه آزاد ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد 1397/01/09
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد
حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری حقوق بین الملل عمومی دانشگاه آزاد 97 - 96 تراز و رتبه قبولی آزمون دکترا حقوق بین الملل عمومی آزاد ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد 1397/01/09
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد
حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری حقوق عمومی دانشگاه آزاد 97 - 96 تراز و رتبه قبولی آزمون دکترا حقوق عمومی آزاد ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی دانشگاه آزاد 1397/01/09
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی دانشگاه آزاد
حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری بیوشیمی دانشگاه آزاد 97 - 96 تراز و رتبه قبولی آزمون دکترا بیوشیمی آزاد ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره دانشگاه آزاد 1397/01/09
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره دانشگاه آزاد
حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری مشاوره دانشگاه آزاد 97 - 96 تراز و رتبه قبولی آزمون دکترا مشاوره آزاد ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد 1397/01/09
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد
حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی دانشگاه آزاد 97 - 96 تراز و رتبه قبولی آزمون دکترا روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی آزاد ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد 1397/01/09
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد
حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی شیمی دانشگاه آزاد 97 - 96 تراز و رتبه قبولی آزمون دکترا مهندسی شیمی آزاد ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت دانشگاه آزاد 1397/01/09
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت دانشگاه آزاد
حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی نفت دانشگاه آزاد 97 - 96 تراز و رتبه قبولی آزمون دکترا مهندسی نفت آزاد ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد 1397/01/09
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد
حدنصاب دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد 97 - 96  تراز و رتبه قبولی آزمون دکترا مدیریت فناوری اطلاعات آزاد ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی صنایع 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری فیزیک 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی تجزیه 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق بین الملل عمومی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق عمومی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری بیوشیمی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مشاوره 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 1396/11/29
کارت ورود به جلسه آزمون دکتری
در این مقاله راهنمای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 97 را توضیح داده ایم . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ترجمه 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ترجمه
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ترجمه 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق نفت و گاز 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق نفت و گاز
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق نفت و گاز 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنائی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری فیزیولوژی 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری فیزیولوژی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری فیزیولوژی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت فناوری اطلاعات 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم جانوری تکوینی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی نفت 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد 1397/01/07
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری 1397/01/07
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری 1397/01/06
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

زمان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 1397/01/06
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97
داوطلبانی که دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد شدند ، می توانند در تاریخ تعیین شده برای مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 به محل دانشگاه مراجعه نمایند . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد 1397/01/06
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه آزاد 97 را قرار داده ایم . ... [بیشتر...]

زمان مصاحبه دکتری 97 1397/01/06
زمان مصاحبه دکتری 97
داوطلبانی که در اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری 97 ، دعوت به مصاحبه شدند ، می توانند در تاریخ اعلام شده به محل دانشگاه تعیین شده مراجعه نمایند . ... [بیشتر...]

راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری 1397/01/05
راهنمای تکمیل فرم صلاحیت عمومی آزمون دکتری
در این مقاله زمان و نحوه و راهنمای تکمیل فرم بررسی صلاحیت عمومی آزمون دکتری را توضیح می دهیم . ... [بیشتر...]

توضیحات کارنامه آزمون دکتری 1397/01/05
توضیحات کارنامه آزمون دکتری
در این مقاله به بررسی توضیحات کارنامه اولیه ، دعوت به مصاحبه و نهایی آزمون دکتری 98 می پردازیم . ... [بیشتر...]

انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 1396/12/26
انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97
در این مقاله شرح کاملی از زمان ، شرایط و نحوه انتخاب رشته آزمون دکتری دانشگاه آزاد 97 ارائه می دهیم . ... [بیشتر...]

زمان انتخاب رشته دکتری 97 1396/12/24
زمان انتخاب رشته دکتری 97
در این مقاله برای داوطلبانی که در کنکور کارشناسی ارشد 97 شرکت نموده و مجاز به انتخاب رشته دکتری سراسری شده اند زمان انتخاب رشته را توضیح داده ایم . ... [بیشتر...]

زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 1396/12/24
زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97
در این مقاله برای داوطلبانی که در کنکور دکتری 97 شرکت نموده و مجاز به انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد شده اند زمان انتخاب رشته را توضیح داده ایم . ... [بیشتر...]

مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 – 98 1397/03/17
مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 – 98
در این مقاله در خصوص شرایط دعوت به مصاحبه دکتری و سوالات مصاحبه دکتری 97 – 98 توضیح داده ایم . ... [بیشتر...]

مصاحبه دکتری سراسری 97 1397/03/09
مصاحبه دکتری سراسری 97
در این مقاله توضیحاتی در خصوص شرایط دعوت به مصاحبه دکتری 97 و سوالات مصاحبه دکتری سراسری 97 ارائه داده ایم . ... [بیشتر...]

انتخاب رشته دکتری 97 1396/12/21
انتخاب رشته دکتری 97
در این مقاله برای داوطلبان جزئیات مربوط به انتخاب رشته آزمون دکتری سراسری 97 یعنی زمان ، شرایط و نحوه انتخاب رشته را توضیح می دهیم . ... [بیشتر...]

مدارک شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 1397/03/08
مدارک شرکت در مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97
در این مقاله داوطلبانی که اسامی آن ها در ردیف پذیرفته شدگان دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 می باشد ، باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز ، جهت شرکت در جلسه مصاحبه حاضر ... [بیشتر...]

مدارک شرکت در مصاحبه دکتری سراسری 97 1397/03/08
مدارک شرکت در مصاحبه دکتری سراسری 97
در این مقاله در خصوص مدارک مورد نیاز مصاحبه دکتری سراسری 97 که می بایست سر جلسه مصاحبه دکتری ارائه دهید توضیح داده ایم . ... [بیشتر...]

شهریه دکتری پیام نور 97 - 98 1397/03/08
شهریه دکتری پیام نور 97 - 98
در این مقاله میزان شهریه دکتری دانشگاه پیام نور 97 – 98 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

شهریه دکتری پردیس خودگردان 97 1397/03/02
شهریه دکتری پردیس خودگردان 97
در این مقاله میزان شهریه دکتری پردیس خودگردان 97 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

شهریه دکتری شبانه 97 1397/03/02
شهریه دکتری شبانه 97
در این مقاله میزان شهریه دکتری شبانه 97 را اعلام نموده ایم . ... [بیشتر...]

ویرایش انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 1397/03/02
ویرایش انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97
در این مقاله زمان و نحوه ویرایش انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 ذکر می شود . ... [بیشتر...]

هزینه مصاحبه دکتری پردیس خودگردان 97 1397/02/23
هزینه مصاحبه دکتری پردیس خودگردان 97
در این مقاله هزینه مصاحبه دکتری پردیس خودگردان ( بین الملل ) 97 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

هزینه مصاحبه دکتری روزانه و شبانه 97 1397/02/23
هزینه مصاحبه دکتری روزانه و شبانه 97
در این مقاله هزینه مصاحبه دکتری روزانه و شبانه 97 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه غیرانتفاعی 97 1397/02/22
هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه غیرانتفاعی 97
در این مقاله هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه غیرانتفاعی 97 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه پیام نور 97 1397/02/22
هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه پیام نور 97
در این مقاله به بررسی جزئیات مربوط به هزینه مصاحبه دکتری پیام نور 97 پرداخته ایم . ... [بیشتر...]

هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 1397/02/22
هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97
در این مقاله هزینه مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

هزینه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 - 98 1397/02/18
هزینه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 - 98
در این مقاله هزینه انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 – 98 اعلام شده است . ... [بیشتر...]

مراحل انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 1397/02/18
مراحل انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97
در این مقاله به بررسی جزئیات مراحل انتخاب رشته کتری دانشگاه آزاد 97 می پردازیم . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مطالعات زنان 1397/03/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مطالعات زنان
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مطالعات زنان 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد 1397/01/30
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مکانیک جامدات 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مکانیک جامدات
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مکانیک جامدات 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی بیوتکنولوژی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی بیوتکنولوژی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی شیمی بیوتکنولوژی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی پلیمر 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی پلیمر
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی پلیمر 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری میکروبیولوژی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری میکروبیولوژی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری میکروبیولوژی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حسابداری 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران سازه 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران سازه
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران سازه 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق و قدرت 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق و قدرت
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق و قدرت 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زیست شناسی سلولی مولکولی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی تربیتی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی تربیتی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی تربیتی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق الکترونیک 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق الکترونیک
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق الکترونیک 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق مخابرات 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق مخابرات
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق مخابرات 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مواد و متالوژی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مواد و متالوژی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مواد و متالوژی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری محیط زیست 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری محیط زیست
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری محیط زیست 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اجتماعی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اجتماعی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اجتماعی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت آموزشی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت آموزشی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت آموزشی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی کاربردی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی کاربردی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی کاربردی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری برنامه ریزی درسی 1397/01/30
حد نصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری برنامه ریزی درسی
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری برنامه ریزی درسی 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری میکروبیولوژی دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری میکروبیولوژی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری میکروبیولوژی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران مدیریت ساخت دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران سازه دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران سازه دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران سازه دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق و قدرت دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق و قدرت دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق و قدرت دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری تربیت بدنی مدیریت ورزشی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک تبدیل انرژی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زیست شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اجتماعی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی تربیتی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری معماری دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری معماری دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری معماری دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق الکترونیک دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق الکترونیک دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق الکترونیک دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق مخابرات دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق مخابرات دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق مخابرات دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مواد و متالوژی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری محیط زیست دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی کاربردی دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی کاربردی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی کاربردی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری ادبیات و زبان فارسی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری برنامه دریزی درسی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد 1397/01/29
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم ارتباطات دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 1397/01/25
زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97
زمان اعلام نتایج اولیه آزمون دکتری 97 ، هفته آخر فروردین ماه اعلام شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد 1397/01/16
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری روانشناسی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد 1397/01/16
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت صنعتی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 1397/01/16
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی دانشگاه آزاد 1397/01/16
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شیمی آلی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد 1397/01/16
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 1397/01/16
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد 1397/01/16
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری شهرسازی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مالی دانشگاه آزاد 1397/01/16
حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مالی دانشگاه آزاد
در این مقاله حدنصاب و تراز قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مالی دانشگاه آزاد 97 ارائه شده است . ... [بیشتر...]

کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 97 1396/11/27
کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 97
در این مقاله نحوه دریافت کارت ورود به جلسه آزمون دکتری 97 توضیح داده شده است . ... [بیشتر...]


اخبار و رویدادها
2018-05-28 04:03:31
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه صنعتی اصفهان اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-28 04:03:31
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه صنعتی اصفهان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه صنعتی اصفهان اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-28 03:55:51
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه ملایر 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه ملایر اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-28 03:54:56
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه گنبدکاووس 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه گنبدکاووس اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-28 03:53:25
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه گیلان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه گیلان اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-28 03:52:09
تغییر زمان مصاحبه دکتری پژوهشگاه مهندسی ژنتیک 97
زمان مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف پژوهشگاه مهندسی ژنتیک تغییر کرد . ... [بیشتر...]

2018-11-15 05:14:16
پذیرش غیر قانونی دانشجویان دکتری 97
معاون آموزشی وزارت علوم از پذیرش غیرقانونی برخی مراکز در مقطع دکتری خبر داد . ... [بیشتر...]


آمار نهایی انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97
رئیس مرکز سنجش و پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی گزارش نهایی متقاضیان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد در سال 97 را اعلام کرد . ... [بیشتر...]

2018-10-13 06:05:40
زمان پرداخت وام های دکتری در سال 97
صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم زمان ثبت نام و پرداخت تسهیلات رفاهی ( وام های دانشجویی دکتری ) در نیم سال اول سال تحصیلی 97 اعلام کرد .  ... [بیشتر...]


زمان مصاحبه دکتری دانشگاه شهید بهشتی 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه شهید بهشتی اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-23 07:19:54
زمان مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه الزهرا 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری بدون آزمون 97 دوره های مختلف دانشگاه الزهرا اعلام شد . ... [بیشتر...]


زمان مصاحبه دکتری دانشگاه خوارزمی 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه خوارزمی اعلام شد . ... [بیشتر...]


تغییر در زمانبندی مصاحبه دکتری 97 دانشگاه هنر تهران
اطلاعیه برگزاری مصاحبه دکتری دانشگاه هنر تهران 97 منتشر شد . ... [بیشتر...]

2018-05-23 05:47:15
اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس 97
نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس 97 اعلام شد . ... [بیشتر...]


آخرین مهلت اعتراض به نتایج نهایی آزمون دکتری سراسری 97
آخرین مهلت اعتراض به نتایج نهایی آزمون دکتری سراسری 97 توسط داوطلبان دکتری امروز پنجشنبه مورخ 15 شهریور ماه می باشد . ... [بیشتر...]

2018-09-01 07:14:09
آمار نهایی پذیرفته شدگان آزمون دکتری سراسری 97
آمار نهایی پذیرفته شدگان آزمون دکتری سراسری 97 اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-22 07:18:53
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه صنعتی شریف 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه صنعتی شریف اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-08-29 05:23:59
جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری 97
جزئیات ثبت نام پذیرفته شدگان آزمون دکتری 97 اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-08-28 08:20:27
زمان اعلام نتایج بورس خارج از کشور دکتری 97
نتایج بورس اعزام به خارج دکتری 97 دانشگاه های سراسری در آینده اعلام خواهد شد . ... [بیشتر...]


شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دکتری دانشگاه صنعتی شیراز 97
دانشگاه صنعتی شیراز اطلاعیه ای درمورد شهریه دکتری شبانه ( نوبت دوم ) و پردیس خودگردان این دانشگاه منتشر کرد . ... [بیشتر...]


ثبت نام دکتری بدون آزمون پژوهشگاه مواد و انرژی نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه پژوهشگاه مواد و انرژی از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه ملایر نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه ملایر از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


شرایط شرکت در مصاحبه دکتری سراسری 97
داوطلبانی که دارای شرایط شرکت در مصاحبه دکتری سراسری 97 هستند می توانند جهت شرکت در جلسه مصاحبه حاضر شوند . ... [بیشتر...]


مدارک مصاحبه دکتری سراسری 97
داوطلبانی که اسامی آن ها در ردیف پذیرفته شدگان دعوت به مصاحبه دکتری سراسری 97 می باشد ، باید با در دست داشتن مدارک مورد نیاز ، جهت شرکت در جلسه مصاحبه حاضر شوند . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج نهایی دکتری بدون آزمون دانشگاه یزد 97
نتایج نهایی دکتری بدون آزمون دانشگاه یزد 97 اعلام شد . ... [بیشتر...]


زمان مصاحبه دکتری سراسری 97
داوطلبانی که اسامی آن ها در ردیف پذیرفته شدگان دعوت به مصاحبه دکتری سراسری 97 می باشد ، باید مطابق برنامه زمانی هر دانشگاه جهت شرکت در جلسه مصاحبه حاضر شوند . ... [بیشتر...]


جزئیات دعوت به مصاحبه دکتری سراسری 97
سازمان سنجش نتایج انتخاب رشته دکتری سراسری 97 را در سایت سنجش منتشر و زمان برگزاری و مدارک مورد نیاز مصاحبه دکتری را اعلام کرد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه امیرکبیر 97
نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی امیرکبیر 97 اعلام شد . ... [بیشتر...]


زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری 97
نتایج انتخاب رشته دکتری سراسری 97 ، عصر روز دوشنبه مورخ 31 اردیبهشت از طریق سایت سنجش به نشانی sanjesh.org منتشر می شود . ... [بیشتر...]

2018-08-01 05:18:24
فرصت مطالعاتی دکتری
به دانشجویان دکتری فرصت مطالعاتی خارج کشور 6 تا 9 ماهه اعطا خواهد شد . ... [بیشتر...]


تمدید مهلت انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97
مهلت انتخاب رشته‌ دکتری دانشگاه آزاد 97 تا ساعت 8 صبح روز چهارشنبه 2 خرداد ماه تمدید شد . ... [بیشتر...]


شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دکتری دانشگاه بیرجند 97
دانشگاه بیرجند اطلاعیه ای درمورد شهریه دکتری شبانه ( نوبت دوم ) و پردیس خودگردان این دانشگاه منتشر کرد . ... [بیشتر...]

2018-07-28 10:03:39
اعلام نتایج نهایی دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس 97
نتایج نهایی دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس 97 اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-07-25 15:56:03
تاثیر منفی حذف پژوهانه دانشجویان دکتری
معاون اسبق وزارت علوم از اثرات منفی حذف پژوهانه دانشجویان دکتری گفت . ... [بیشتر...]

2018-07-25 15:53:15
اعلام نتایج نهایی دکتری بدون آزمون دانشگاه هرمزگان 97
نتایج نهایی دکتری بدون آزمون دانشگاه هرمزگان 97 اعلام شد . ... [بیشتر...]


اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه امام خمینی قزوین 97
نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین 97 اعلام شد . ... [بیشتر...]


محدودیت ظرفیت پذیرش دکتری دانشگاه علامه طباطبایی
ظرفیت پذیرش در دوره های دکتری در دانشگاه علامه طباطبایی از سال 92 محدود شده است . ... [بیشتر...]


ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه ارومیه نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه ارومیه از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

2018-07-17 01:06:36
راهکارهایی برای هدفمند شدن آموزش در مقطع دکتری
هدفمند شدن دوره ها باعث کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی دکتری به طور طبیعی خواهد شد . ... [بیشتر...]

2018-07-16 01:20:01
وضعیت نمره زبان دانشجویان مقطع دکتری
مسئولان مختلف دانشگاه ها در ارتباط با وضعیت زبان داوطلبان دکتری در وزارت خانه های علوم و بهداشت سخن گفتند . ... [بیشتر...]

2018-07-16 01:09:55
جزئیات پرداخت مطالبه کمک هزینه بلاعوض به دانشجویان دکتری
مدیر کل دفتر برنامه و بودجه وزارت علوم در خصوص آخرین جزئیات مطالبه کمک هزینه بلاعوض دانشجویان دوره دکتری توضیحاتی داد . ... [بیشتر...]

2018-07-16 00:22:27
تسهیل پرداخت وام ویژه دکتری
بر اساس جلسه با بانک عامل ، مشکل دریافت وام ویژه دکتری و نحوه پرداخت آن تسهیل شد . ... [بیشتر...]

2018-07-11 04:15:09
آیین نامه آموزشی جدید دکتری در سال 97
آیین‌ نامه آموزشی جدید دکتری سال تحصیلی 97 – 98 ابلاغ شد . ... [بیشتر...]


ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه بیرجند نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه بیرجند از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


امکان حذف اولویت انتخاب رشته دکتری 97 سراسری
امکان حذف اولویت های انتخاب رشته دکتری سراسری 97 برای داوطلبان این آزمون از طریق ارسال درخواست کتبی وجود دارد . ... [بیشتر...]


زمان مصاحبه دکتری دانشگاه شهید باهنر کرمان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه شهید باهنر کرمان اعلام شد . ... [بیشتر...]


شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دکتری دانشگاه باهنر کرمان 97
دانشگاه باهنر کرمان اطلاعیه ای درمورد شهریه دکتری شبانه ( نوبت دوم ) و پردیس خودگردان این دانشگاه منتشر کرد . ... [بیشتر...]

2018-07-03 03:31:30
جزئیات جایزه تحصیلی بنیاد نخبگان به دانشجویان استعداد برتر دکتری
شیوه نامه اعطای جایزه‌ های تحصیلی به دانشجویان صاحب استعداد برتر از سوی بنیاد نخبگان ابلاغ و در این شیوه‌ نامه میزان امتیاز هر فعالیت مشخص شده است . ... [بیشتر...]


زمان مصاحبه دکتری دانشگاه اصفهان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه اصفهان اعلام شد . ... [بیشتر...]


ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه اصفهان نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه اصفهان از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

2018-06-30 02:29:20
ظرفیت پذیرش دکتری دانشگاه پیام نور 97
رئیس مرکز سنجش و آزمون دانشگاه پیام‌ نور از پذیرش 302 دانشجوی در دوره دکتری این دانشگاه خبر داد . ... [بیشتر...]

2018-06-28 00:03:48
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی شاهرود نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه صنعتی شاهرود از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

2018-06-26 00:09:26
ثبت نمرات مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 به صورت آنلاین
نمره‌ مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 به صورت آنلاین ثبت می‌ شود و اگر داوطلبان مدارک لازم را به همراه نداشته باشند نمی‌ توانند امتیاز مربوطه را کسب کنند . ... [بیشتر...]


زمان ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد 97
زمان ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه آزاد 97 از روز چهارشنبه مورخ 3/30/ 97 آغاز و تا ساعت 24 روز دوشنبه 4 تیر ماه ادامه خواهد داشت . ... [بیشتر...]


زمان مصاحبه دکتری پژوهشگاه مهندسی ژنتیک 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف پژوهشگاه مهندسی ژنتیک اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-06-23 00:30:58
نکات مهم مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97
عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی نکات مهمی را برای انجام مصاحبه دکتری به داوطلبان متذکر شد . ... [بیشتر...]

2018-06-21 01:11:11
اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی 97
نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه طباطبایی 97 اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-06-21 01:09:59
تعداد رشته های ارائه شده دکتری واحد علوم تحقیقات
امکان پذیرش دانشجو در 310 رشته برای مقطع دکتری در واحد و شعب علوم و تحقیقات وجود دارد . ... [بیشتر...]

2018-06-21 01:06:52
عدم کاهش ظرفیت پذیرش دکتری دانشگاه آزاد
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی گفت : امسال در تمام رشته هایی که دارای شرایط لازم هستند ، همچون گذشته پذیرش دانشجو خواهیم داشت . ... [بیشتر...]

2018-06-21 01:05:14
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه امام صادق 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه امام صادق اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-06-21 01:04:51
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه صنعتی مالک اشتر 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه صنعتی مالک اشتر اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-06-21 00:50:19
اعلام منطقه ده آمایشی مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97
مطابق تقسیم بندی طرح آمایشی آموزش عالی کشور استان خوزستان ، واحد اهواز به عنوان مرکز استان برای برگزاری مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد پذیرفته شدگان منطقه ده دانشگاه در نظر گرفته ش... [بیشتر...]


مواد و ضرایب دروس امتحانی آزمون کتبی دکتری 97 دانشگاه تهران
جزئیات مواد و ضرایب دروس امتحانی آزمون کتبی دکتری 97 دانشگاه تهران اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-06-18 01:41:46
اطلاعیه دوم ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه مفید نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
اطلاعیه دوم ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه مفید نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98 منتشر شد . ... [بیشتر...]

2018-06-18 01:40:25
زمانبندی مصاحبه دکتری 97 دانشگاه هنر تهران
اطلاعیه برگزاری مصاحبه دکتری دانشگاه هنر تهران 97 منتشر شد . ... [بیشتر...]

2018-06-17 06:54:58
تمدید مهلت زمان تکمیل فرم بررسی صلاحیت عمومی دکتری 97
زمان تکمیل فرم بررسی صلاحیت عمومی دکتری 97 تا روز شنبه مورخ 2 تیر ماه 97 تمدید شد . ... [بیشتر...]

2018-06-17 02:58:34
تاریخ جبرانی مصاحبه دکتری دانشگاه فردوسی مشهد 97
تاریخ جبرانی مصاحبه آزمون دکتری 97 دانشگاه فردوسی مشهد اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-06-17 02:57:09
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه شمال نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه شمال از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

2018-06-17 02:56:25
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه بناب 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه بناب اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-06-17 02:55:24
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه سلمان فارسی کازرون 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه سلمان فارسی کازرون اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-06-17 02:54:34
زمان مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه تربیت مدرس 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه دکتری بدون آزمون 97 دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-06-17 02:53:39
عدم تسلط دانشجویان دکتری به زبان انگلیسی
معاون آموزشی سابق دانشگاه علم و صنعت از عدم تسلط دانشجویان دکتری به زبان انگلیسی ابراز نارضایتی کرد . ... [بیشتر...]


شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دکتری دانشگاه قم 97
دانشگاه قم اطلاعیه ای درمورد شهریه دکتری شبانه ( نوبت دوم ) و پردیس خودگردان این دانشگاه منتشر کرد . ... [بیشتر...]

2018-06-13 01:25:10
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه بوعلی سینا نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه بوعلی سینا از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

2018-06-13 01:24:02
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه مراغه 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه مراغه اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-06-12 02:53:44
زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97
نتایج انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 ، هفته سوم خرداد ماه از طریق سایت این دانشگاه به نشانی azmoon.com منتشر می شود . ... [بیشتر...]


زمان ویرایش انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97
روابط عمومی مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد اسلامی اطلاعیه ای برای زمان ویرایش انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد 97 منتشر کرد . ... [بیشتر...]

2018-06-11 04:46:04
تغییر زمان مصاحبه دکتری دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب 97
زمان مصاحبه دکتری 97 دانشگاه پیام نور مرکز تهران جنوب تغییر کرد . ... [بیشتر...]

2018-06-11 04:45:10
شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دکتری دانشگاه الزهرا 97
دانشگاه الزهرا اطلاعیه ای درمورد شهریه دکتری شبانه ( نوبت دوم ) و پردیس خودگردان این دانشگاه منتشر کرد . ... [بیشتر...]

2018-06-11 04:44:16
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه لرستان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه لرستان اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-06-11 04:43:25
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-06-10 03:51:48
ثبت نام دکتری بدون آزمون پژوهشگاه زلزله شناسی نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
پژوهشگاه زلزله شناسی از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی مالک اشتر نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه صنعتی مالک اشتر از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

2018-06-10 03:50:53
آخرین مهلت ثبت نام وام ویژه دکتری بهار 97
آخرین مهلت ثبت نام وام ویژه دکتری امروز 20 خرداد 97 می باشد . ... [بیشتر...]

2018-06-10 03:48:55
زمان مصاحبه دکتری پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-06-10 03:48:05
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه مفید 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه مفید اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-06-09 04:45:57
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه مراغه نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه مراغه از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

2018-06-09 04:40:41
تمدید مهلت ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی مالک اشتر نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
مهلت ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی مالک اشتر نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98 تمدید شد . ... [بیشتر...]

2018-06-09 04:35:16
زمان مصاحبه دکتری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف سازمان پژوهش های علمی و صنعتی اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-06-09 04:32:10
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه شمال 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه شمال اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-06-09 04:31:02
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه شهید رجایی 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه شهید رجایی اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-06-09 04:24:03
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه دامغان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه دامغان اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-06-09 04:23:54
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه امیرالمومنین 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه امیرالمومنین اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-06-09 04:23:09
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه دامغان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه دامغان اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-06-09 04:17:34
زمان اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری 97
زمان اعلام نتایج نهایی آزمون دکتری سراسری 97 ، نیمه اول شهریور ماه اعلام شده است . ... [بیشتر...]

2018-06-09 04:14:04
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه گیلان نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه گیلان از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

2018-06-09 04:06:42
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی شیراز نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه صنعتی شیراز از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

2018-06-03 06:51:19
ثبت نام آزمون EPT تیر ماه دانشگاه آزاد
ثبت نام آزمون زبان انگلیسی EPT دانشگاه آزاد اسلامی تیر ماه آغاز شد . ... [بیشتر...]

2018-06-03 06:49:03
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه صنعت نفت 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه صنعت نفت اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-06-02 07:11:13
جزئیات مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی از آغاز مصاحبه‌ دکتری دانشگاه آزاد 97 از 16 تیر خبر داد . ... [بیشتر...]

2018-06-02 05:47:42
شهریه نوبت دوم دکتری دانشگاه محقق اردبیلی 97
دانشگاه محقق اردبیلی اطلاعیه ای درمورد شهریه دکتری شبانه ( نوبت دوم ) این دانشگاه منتشر کرد . ... [بیشتر...]

2018-06-02 05:46:19
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه پیام نور 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دانشگاه پیام نور اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-06-02 05:45:21
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشکده اصول الدین نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشکده اصول الدین از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]


ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

2018-06-02 05:42:36
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه قرآن و حدیث 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دانشگاه قرآن و حدیث اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-06-02 05:41:29
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه هرمزگان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه هرمزگان اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-06-02 05:40:31
زمان مصاحبه دکتری پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-06-02 05:39:31
زمان مصاحبه دکتری پژوهشکده علوم شناختی 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف پژوهشکده علوم شناختی اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-31 02:32:50
زمان اعلام نتایج آزمون اختصاصی دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب 97
دانشگاه ادیان و مذاهب ، زمان اعلام نتایج آزمون اختصاصی دکتری این دانشگاه را اعلام کرد . ... [بیشتر...]

2018-05-31 02:27:40
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه شهید مدنی آذربایجان نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه شهید مدنی آذربایجان از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

2018-05-31 02:26:00
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه حکیم سبزواری 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه حکیم سبزواری اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-31 02:25:09
زمان مصاحبه دکتری پژوهشگاه مواد و انرژی 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف پژوهشگاه مواد و انرژی اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-31 02:24:06
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه تبریز 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه تبریز اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-31 02:21:48
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه ادیان و مذاهب 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه ادیان و مذاهب اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-30 04:04:32
شیوه جدید مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97
دکتر فرهاد رهبر شیوه جدید مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد 97 را توضیح داد . ... [بیشتر...]

2018-05-30 02:17:07
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه یاسوج نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه یاسوج از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

2018-05-30 02:16:08
کاهش ظرفیت پذیرش دکتری دانشگاه آزاد
معاون آموزشی وزارت علوم از کاهش 11 هزار نفری پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه آزاد خبر داد . ... [بیشتر...]

2018-05-30 02:16:08
کاهش ظرفیت پذیرش دکتری دانشگاه آزاد
معاون آموزشی وزارت علوم از کاهش 11 هزار نفری پذیرش دانشجوی دکتری در دانشگاه آزاد خبر داد . ... [بیشتر...]

2018-05-30 02:15:16
اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه اراک 97
نتایج دعوت به مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه اراک 97 اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-30 02:13:57
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه خلیج فارس بوشهر 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه خلیج فارس بوشهر اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-30 02:13:13
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه گلستان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه گلستان اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-30 02:12:24
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه باقرالعلوم 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه باقرالعلوم اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-29 02:17:53
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه شهید مدنی 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه شهید مدنی اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-29 02:16:32
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه امام خمینی قزوین 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه امام خمینی قزوین اعلام شد . ... [بیشتر...]


شهریه نوبت دوم دکتری دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین 97
دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین اطلاعیه ای درمورد شهریه دکتری شبانه ( نوبت دوم ) این دانشگاه منتشر کرد . ... [بیشتر...]

2018-05-29 02:13:12
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه شهید چمران اهواز 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه شهید چمران اهواز اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-29 01:55:41
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-29 01:54:52
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-29 01:53:46
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه ارومیه 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه ارومیه اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-29 01:47:14
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه علم و صنعت 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه علم و صنعت اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-29 01:46:12
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه علامه طباطبائی 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه علامه طباطبائی اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-29 01:42:59
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه خواجه نصیر 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه خواجه نصیر اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-29 01:33:06
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه مذاهب اسلامی نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه مذاهب اسلامی از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

2018-05-29 01:29:25
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه کردستان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه کردستان اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-29 01:26:18
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه فردوسی مشهد 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه فردوسی مشهد اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-29 01:16:26
زمان مصاحبه دکتری موسسه پژوهشی صنایع غذایی 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف موسسه پژوهشی صنایع غذایی اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-29 01:15:36
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه رازی کرمانشاه 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه رازی کرمانشاه اعلام شد . ... [بیشتر...]


شهریه نوبت دوم و پردیس خودگردان دکتری دانشگاه امیرکبیر 97
دانشگاه امیرکبیر اطلاعیه ای درمورد شهریه دکتری شبانه ( نوبت دوم ) و پردیس خودگردان این دانشگاه منتشر کرد . ... [بیشتر...]

2018-05-28 08:17:12
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه سیستان و بلوچستان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه سیستان و بلوچستان اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-28 08:07:34
زمان مصاحبه دکتری بدون آزمون دانشگاه قزوین 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری بدون آزمون 97 دوره های مختلف دانشگاه قزوین اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-28 08:03:57
ثبت نام دکتری بدون آزمون دانشگاه سیستان و بلوچستان نیمسال اول سال تحصیلی 97 - 98
دانشگاه سیستان و بلوچستان از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در مقطع دکتری برای سال 97 دانشجو می پذیرد . ... [بیشتر...]

2018-05-28 08:00:51
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه زنجان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه زنجان اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-28 07:54:43
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه صنعتی شاهرود 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه صنعتی شاهرود اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-28 07:51:53
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه صنعتی سهند 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه صنعتی سهند اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-28 07:48:43
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان اعلام شد . ... [بیشتر...]


زمان مصاحبه دکتری دانشگاه محقق اردبیلی 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه محقق اردبیلی اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-28 07:42:18
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه شیراز 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه شیراز اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-28 07:39:10
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه زابل 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه زابل اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-28 04:22:37
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه ولی عصر رفسنجان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه ولی عصر رفسنجان اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-28 04:21:40
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه کاشان 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه کاشان اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-28 04:08:33
زمان مصاحبه دکتری پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-28 04:07:29
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه تربیت مدرس 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه تربیت مدرس اعلام شد . ... [بیشتر...]

2018-05-28 04:06:24
اطلاعیه سوم دانشگاه تهران در خصوص نحوه پذیرش دانشجو از طریق آزمون دکتری 97
دانشگاه تهران در اطلاعیه سوم خود ، زمان ثبت نام مرحله دوم ارزیابی پذیرش دانشجوی دکتری 97 را اعلام کرد . ... [بیشتر...]

2018-05-28 04:04:42
زمان مصاحبه دکتری دانشگاه شاهد 97
جزئیات زمان ، محل ، هزینه و نحوه برگزاری مصاحبه آزمون دکتری 97 دوره های مختلف دانشگاه شاهد اعلام شد . ... [بیشتر...]


وبلاگ هیواتک

آزمون دکتری 97
Top