کارنامه و درصد های آخرین رتبه قبولی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در این مقاله حداقل درصد دروس و کارنامه آخرین رتبه قبولی کنکور 96 – 97 ارائه شده است .
Top