کارنامه و درصد آخرین رتبه قبولی پزشکی دولتی روزانه کنکور 96 - 97 در این مقاله کارنامه آخرین رتبه قبولی و حداقل درصد دروس رشته پزشکی دانشگاه دولتی روزانه کنکور 96 -97 ارائه شده است .
Top